Sky Lake GC

(English : Sky Lake Resort & Golf Club)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 100000
Khu vực hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội 100000, Vietnam
TEL&FAX TEL : 4-3371-1234 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond用データダウンロード
W1 Evolve用データダウンロード

Lake Out PAR:36 / Back:3466 / Regular:3261 / Ladies:2802
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36
Back 408 475 578 167 575 376 341 154 392 3466
Regular 375 456 570 160 528 361 300 135 376 3261
Ladies 338 335 507 155 481 274 265 111 336 2802
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 5
Back 408 475 578
Regular 375 456 570
Ladies 338 335 507
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 3 5 4
Back 167 575 376
Regular 160 528 361
Ladies 155 481 274
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Back 341 154 392
Regular 300 135 376
Ladies 265 111 336
レイアウト No. No. No.
Lake In PAR:36 / Back:3341 / Regular:3095 / Ladies:2682
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
Back 373 282 539 172 432 426 189 395 533 3341
Regular 365 245 509 165 415 396 154 357 489 3095
Ladies 264 201 489 140 326 362 119 323 458 2682
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 4 5
Back 373 282 539
Regular 365 245 509
Ladies 264 201 489
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 3 4 4
Back 172 432 426
Regular 165 415 396
Ladies 140 326 362
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 3 4 5
Back 189 395 533
Regular 154 357 489
Ladies 119 323 458
レイアウト No. No. No.
Sky Out PAR:36 / Back:3279 / Regular:3018 / Ladies:2737
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36
Back 373 350 200 530 373 408 500 139 406 3279
Regular 344 320 175 502 350 374 455 132 366 3018
Ladies 314 295 130 441 323 358 432 112 332 2737
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 373 350 200
Regular 344 320 175
Ladies 314 295 130
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 5 4 4
Back 530 373 408
Regular 502 350 374
Ladies 441 323 358
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 5 3 4
Back 500 139 406
Regular 455 132 366
Ladies 432 112 332
レイアウト No. No. No.
Sky In PAR:36 / Back:3335 / Regular:3101 / Ladies:2850
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36
Back 390 565 200 397 370 315 525 153 420 3335
Regular 369 530 177 369 346 304 501 135 370 3101
Ladies 350 467 164 348 316 280 475 120 330 2850
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 5 3
Back 390 565 200
Regular 369 530 177
Ladies 350 467 164
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 4 4 4
Back 397 370 315
Regular 369 346 304
Ladies 348 316 280
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 5 3 4
Back 525 153 420
Regular 501 135 370
Ladies 475 120 330
レイアウト No. No. No.