Shot Navi海外対応ゴルフ場検索

※ 既存の製品は海外のゴルフ場に対応しておりません。
海外のゴルフ場に対応する製品
全世界対応 「Shot Navi NEO2」「Shot Navi W1-GL」
「Shot Navi W1 Evolve」「Shot Navi Evolve PRO」
「Shot Navi HuG」「Shot Navi HuG-FW」
「Shot Navi HuG Beyond シリーズ」
「Shot Navi Crest」「Shot Navi AIR」「Shot Navi AIR EX」
「Shot Navi Granz」「Shot Navi Infinity」
アジア

ハワイ
グアム
サイパン
「Shot Navi NEO2 EX / HP」
「Shot Navi W1-AS」
「Shot Navi W1-PLUS」
「Shot Navi V2」

  • 世界地図世界地図
  • 地域検索地域検索
  • 名称検索名称検索
表示のない国・地域は現在対応しておりません
ゴルフ場名
国を選択