Long Bien GC

(English : Long Bien Golf Club)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 100000
Khu Trung Đoàn 918, NGUYEN SON, Long Biên, Hà Nội, Vietnam
TEL&FAX TEL : 3-3232-999 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond用データダウンロード
W1 Evolve用データダウンロード

A PAR:36 / Back:3433 / Regular:3044 / Ladies:2771
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 3 5 3 4 4 5 36
Back 448 422 360 169 513 186 350 470 515 3433
Regular 375 368 319 121 473 148 372 406 462 3044
Ladies 350 326 275 104 440 136 284 439 417 2771
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Back 448 422 360
Regular 375 368 319
Ladies 350 326 275
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 3 5 3
Back 169 513 186
Regular 121 473 148
Ladies 104 440 136
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Back 350 470 515
Regular 372 406 462
Ladies 284 439 417
レイアウト No. No. No.
B PAR:36 / Back:3274 / Regular:2804 / Ladies:2465
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 3 4 4 3 4 4 5 4 36
Back 482 176 379 323 168 373 355 594 424 3274
Regular 439 126 339 271 126 326 302 515 360 2804
Ladies 423 101 279 245 106 277 257 447 330 2465
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 5 3 4
Back 482 176 379
Regular 439 126 339
Ladies 423 101 279
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 4 3 4
Back 323 168 373
Regular 271 126 326
Ladies 245 106 277
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 4 5 4
Back 355 594 424
Regular 302 515 360
Ladies 257 447 330
レイアウト No. No. No.