Vinpearl G Hai Phong

(English : Vinpearl Golf Hai Phong)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 180000
Đảo Vũ Yên, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng 180000, Vietnam
Đảo Vũ Yên, Hải phòng, Hải Phòng 180000 ベトナム
TEL&FAX TEL : 84 225 3968 555 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond用データダウンロード
W1 Evolve用データダウンロード

Out PAR:36 / Back:3243 / Regular:2853 / Ladies:2445
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36
Back 345 521 386 377 172 545 312 181 404 3243
Regular 273 472 332 377 137 500 270 141 351 2853
Ladies 233 422 279 319 114 449 232 99 298 2445
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 4
Back 345 521 386
Regular 273 472 332
Ladies 233 422 279
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 3 5
Back 377 172 545
Regular 377 137 500
Ladies 319 114 449
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 4
Back 312 181 404
Regular 270 141 351
Ladies 232 99 298
レイアウト No. No. No.
In PAR:36 / Back:3429 / Regular:2823 / Ladies:2325
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
Back 404 513 319 177 449 435 534 180 418 3429
Regular 278 447 265 141 344 335 474 151 388 2823
Ladies 217 383 216 95 289 260 420 120 325 2325
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 5 4
Back 404 513 319
Regular 278 447 265
Ladies 217 383 216
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 3 4 4
Back 177 449 435
Regular 141 344 335
Ladies 95 289 260
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 5 3 4
Back 534 180 418
Regular 474 151 388
Ladies 420 120 325
レイアウト No. No. No.