Song Gia GC

(English : Song Gia Golf Club)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 180000
Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hai Phong, Vietnam
Luu Kiem Thuy Nguyen, Hai Phong
TEL&FAX TEL : 31-396-3333 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond用データダウンロード
W1 Evolve用データダウンロード

River PAR:36 / Back:3331 / Regular:3091 / Ladies:2513
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36
Back 412 360 196 324 528 185 428 423 475 3331
Regular 387 335 179 287 489 162 404 407 441 3091
Ladies 317 268 152 219 417 115 326 320 379 2513
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 412 360 196
Regular 387 335 179
Ladies 317 268 152
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 3
Back 324 528 185
Regular 287 489 162
Ladies 219 417 115
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Back 428 423 475
Regular 404 407 441
Ladies 326 320 379
レイアウト No. No. No.
Ocean PAR:36 / Back:3322 / Regular:3060 / Ladies:2480
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
Back 341 421 197 394 539 383 435 143 469 3322
Regular 318 386 176 351 518 351 389 128 443 3060
Ladies 252 316 109 273 441 276 324 87 402 2480
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 4 3
Back 341 421 197
Regular 318 386 176
Ladies 252 316 109
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 4 5 4
Back 394 539 383
Regular 351 518 351
Ladies 273 441 276
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 4 3 5
Back 435 143 469
Regular 389 128 443
Ladies 324 87 402
レイアウト No. No. No.
Hill PAR:29 / Back:1774 / Regular:1590 / Ladies:1395
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
Back 189 140 383 191 102 162 139 342 126 1774
Regular 162 120 359 176 80 140 110 325 118 1590
Ladies 152 113 309 145 75 130 105 276 90 1395
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 3 3 4
Back 189 140 383
Regular 162 120 359
Ladies 152 113 309
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 3 3 3
Back 191 102 162
Regular 176 80 140
Ladies 145 75 130
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 3 4 3
Back 139 342 126
Regular 110 325 118
Ladies 105 276 90
レイアウト No. No. No.