The Dalat At 1200 CC

(English : The Dalat At 1200 Country Club)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 670000
Hồ Đạ Ròn, Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng, Vietnam
ồ Đạ Ròn, Đạ Ròn, Đơn Dương, Lâm Đồng, Vietnam
TEL&FAX TEL : +84 28 3822 1122 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond用データダウンロード
W1 Evolve用データダウンロード

Out PAR:37 / Back:3348 / Regular:2730 / Ladies:0
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37
Back 356 533 175 395 370 363 486 155 515 3348
Regular 282 441 120 293 310 321 445 103 415 2730
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
Back 356 533 175
Regular 282 441 120
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 4 4
Back 395 370 363
Regular 293 310 321
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 5 3 5
Back 486 155 515
Regular 445 103 415
レイアウト No. No. No.
In PAR:36 / Back:3234 / Regular:2864 / Ladies:0
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36
Back 405 359 507 155 387 346 145 555 375 3234
Regular 337 330 483 133 371 287 127 494 302 2864
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 4 5
Back 405 359 507
Regular 337 330 483
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 3 4 4
Back 155 387 346
Regular 133 371 287
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 3 5 4
Back 145 555 375
Regular 127 494 302
レイアウト No. No. No.