Dalat Palace GC

(English : Dalat Palace Golf Club)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 66000
2 Đường Trần Nhân Tông, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam
Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam
TEL&FAX TEL : +84 263 3821 201 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond用データダウンロード
W1 Evolve用データダウンロード

Out PAR:34 / Back:2942 / Regular:2725 / Ladies:2422
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 3 4 4 4 3 5 4 4 3 34
Back 170 361 374 386 221 501 373 407 149 2942
Regular 147 334 344 374 188 469 343 399 127 2725
Ladies 124 309 325 335 117 429 302 369 112 2422
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 3 4 4
Back 170 361 374
Regular 147 334 344
Ladies 124 309 325
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 3 5
Back 386 221 501
Regular 374 188 469
Ladies 335 117 429
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 3
Back 373 407 149
Regular 343 399 127
Ladies 302 369 112
レイアウト No. No. No.
In PAR:38 / Back:3615 / Regular:3389 / Ladies:3133
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 5 4 4 4 5 38
Back 372 479 158 404 540 367 399 383 513 3615
Regular 343 433 147 379 524 348 386 343 486 3389
Ladies 323 405 124 361 508 291 359 312 450 3133
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
Back 372 479 158
Regular 343 433 147
Ladies 323 405 124
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 5 4
Back 404 540 367
Regular 379 524 348
Ladies 361 508 291
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Back 399 383 513
Regular 386 343 486
Ladies 359 312 450
レイアウト No. No. No.