Harmonie G Park

(English : Harmonie Golf Park)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 71006
469 Trần Ngọc Lên, Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Vietnam
TEL&FAX TEL : +84 274 3797 999 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond用データダウンロード
W1 Evolve用データダウンロード

Dani PAR:36 / Back:3372 / Regular:3211 / Ladies:0
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 4 4 3 5 4 36
Back 531 153 393 442 344 427 179 493 410 3372
Regular 531 153 393 404 303 393 179 493 362 3211
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 3 4
Back 531 153 393
Regular 531 153 393
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 4 4
Back 442 344 427
Regular 404 303 393
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 3 5 4
Back 179 493 410
Regular 179 493 362
レイアウト No. No. No.
Lani PAR:36 / Back:3357 / Regular:3161 / Ladies:0
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
Back 413 430 174 522 378 430 195 314 501 3357
Regular 354 379 174 522 378 365 174 314 501 3161
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 4 3
Back 413 430 174
Regular 354 379 174
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 5 4 4
Back 522 378 430
Regular 522 378 365
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 3 4 5
Back 195 314 501
Regular 174 314 501
レイアウト No. No. No.