Song Be GR

(English : Song Be Golf Resort)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 590000
77 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương 590000, Vietnam
TEL&FAX TEL : 84 274 3756 660 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond用データダウンロード
W1 Evolve用データダウンロード

Desert PAR:36 / Back:3156 / Regular:2914 / Ladies:2507
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36
Back 470 142 391 342 355 153 408 340 555 3156
Regular 440 127 347 330 320 132 381 322 515 2914
Ladies 409 115 299 292 275 107 342 264 404 2507
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 3 4
Back 470 142 391
Regular 440 127 347
Ladies 409 115 299
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Back 342 355 153
Regular 330 320 132
Ladies 292 275 107
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Back 408 340 555
Regular 381 322 515
Ladies 342 264 404
レイアウト No. No. No.
Lotus PAR:36 / Back:3223 / Regular:2933 / Ladies:2558
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Back 511 397 335 510 185 360 387 363 175 3223
Regular 475 357 305 480 132 346 350 340 148 2933
Ladies 402 313 265 418 129 290 315 301 125 2558
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 4
Back 511 397 335
Regular 475 357 305
Ladies 402 313 265
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 5 3 4
Back 510 185 360
Regular 480 132 346
Ladies 418 129 290
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 4 3
Back 387 363 175
Regular 350 340 148
Ladies 315 301 125
レイアウト No. No. No.
Palm PAR:36 / Back:3006 / Regular:2823 / Ladies:2366
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36
Back 405 114 364 463 310 383 358 140 469 3006
Regular 390 100 330 423 295 368 335 130 452 2823
Ladies 330 86 250 401 238 314 245 120 382 2366
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 3 4
Back 405 114 364
Regular 390 100 330
Ladies 330 86 250
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 5 4 4
Back 463 310 383
Regular 423 295 368
Ladies 401 238 314
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 4 3 5
Back 358 140 469
Regular 335 130 452
Ladies 245 120 382
レイアウト No. No. No.