Heron Lake GC

(English : Heron Lake Golf Club)
コースデータ ホール数:-- / 総面積:--
コース種別 --
住所 ZIP : 15000
Đinh Tiên Hoàng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Vietnam
Cổng sân golf Đầm Vạc, Đô Thị Nam Vĩnh yên, Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, ベトナム
TEL&FAX TEL : +84 211 3847 594 / FAX : --
設計者 --
開場日 --

HuG Beyond用データダウンロード
W1 Evolve用データダウンロード

Out PAR:36 / Back:3333 / Regular:3111 / Ladies:3111
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
Back 356 400 169 514 362 380 180 385 587 3333
Regular 340 381 139 474 348 363 161 372 533 3111
Ladies 340 381 139 474 348 363 161 372 533 3111
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 356 400 169
Regular 340 381 139
Ladies 340 381 139
レイアウト No. No. No.
No. 4 5 6
PAR 5 4 4
Back 514 362 380
Regular 474 348 363
Ladies 474 348 363
レイアウト No. No. No.
No. 7 8 9
PAR 3 4 5
Back 180 385 587
Regular 161 372 533
Ladies 161 372 533
レイアウト No. No. No.
In PAR:36 / Back:3237 / Regular:3006 / Ladies:3003
No. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
Back 376 358 163 497 414 413 163 312 541 3237
Regular 331 340 155 453 372 378 156 304 517 3006
Ladies 331 340 155 453 372 378 156 301 517 3003
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 10 11 12
PAR 4 4 3
Back 376 358 163
Regular 331 340 155
Ladies 331 340 155
レイアウト No. No. No.
No. 13 14 15
PAR 5 4 4
Back 497 414 413
Regular 453 372 378
Ladies 453 372 378
レイアウト No. No. No.
No. 16 17 18
PAR 3 4 5
Back 163 312 541
Regular 156 304 517
Ladies 156 301 517
レイアウト No. No. No.